Di chúc và thừa kế


Quyền có tài sản riêng của con cái

Quyền có tài sản riêng của con cái. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác

Di chúc không có người làm chứng

Di chúc có thể được lập bằng miệng hoặc bằng văn bản. Trong trường hợp được lập bằng văn bản thì phải tuân thủ các quy định sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, Di chúc bằng văn bản có người làm chứng....

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2637706